ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Çevrenin ve doğal yapının korunması amacıyla yayınlanmış bir standarttır. Bir ürünün ham madde alım aşamasından başlayarak tüm süreçlerindeki çevresel faktörlerin kontrol altına alınarak çevreye verilen zararı en aza indirmek amacıyla oluşturulmuştur.
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, risk analizi tabanlı kurulan, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum seviyeye indirilmesini amaçlayan, bir yönetim şeklidir.
ISO 14001:2004 Çevre Yönetimi Sistemi Çevresel duyarlılığın giderek arttığı günümüzde işletmelerde çevresel yükümlülükler konusunda daha duyarlı ve bilinçli davranmaya başlamışlardır. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağladığı gibi ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi sahibi olmak şirket imajı üzerinde de önemli bir pozitif etkiye sahiptir.
Günümüz tüketicisi, ihtiyaç ve beklentilerinin en iyi şekilde karşılanmasını istemenin yanında, yaşadığımız çevreye da değer verilmesini ve korunmasını talep etmektedir. Çevre açısından pek çok işletme gerçekleştirdikleri faaliyetlerin çevreye olan olumsuz etkilerini minimum seviyeye indirmek amacıyla ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemini kurmakta ve gerekliliklerini yerine getirmek suretiyle de, ISO 14001:2015 çevre belgesini almaya hak kazanmaktadırlar.
ISO 14001:2015 Maddeleri
1. Kapsam
2. Zorunlu Hükümler
3. Terimler ve Tarifler
4. Kuruluşun Bağlamı
5. Liderlik
6. Planlama
7. Destek
8. Operasyonel Planlama ve Kontrol
9. Performans Değerlendirme
10. İyileştirme
NEDEN ISO 14001
-Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması,
– Çevresel performansın artırılması,
– Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
– Enerji tasarrufu sağlanması,
-Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır,
-Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer,
– Kaynakların etkin kullanılması sağlanır. (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır),
– Çevreye bırakılan atıklar azalır.
– Kuruluşa prestij kazandırır,
– İşletme personeline verilen eğitimler sayesinde personelin çevre bilinci artar,
– Tüketicinin çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar,
ISO 14001 İLE İLGİLİ TERİM ve KAVRAMLAR
ÇEVRE: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü, hava, su , toprak, tabii kaynaklar, bitki topluluğu (flora) hayvan topluluğu (fauna), insanlar ve bunlar arasındaki ilişkileri içinde alan ortamdır.ÇEVRE BOYUTU: Kuruluşun, faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre ile etkileşime giren unsurlarıdır.

ÇEVRE ETKİSİ: Çevrede, kısmen veya tamamen kuruluşun faaliyet, ürün ve hizmetleri dolayısıyla ortaya çıkan, olumlu veya olumsuz her türlü değişikliktir.
ÇEVRE POLİTİKASI: Kuruluşun, genel çevre icraatı ile ilgili niyet ve prensiplerini açıklamak, faaliyet, çevre amaç ve hedeflerle çerçeve teşkil etmek üzere yaptığı beyandır.

SÜREKLİ GELİŞME: Kuruluşun, çevre politikasına uygun olarak genel çevre icraatında gelişmeler sağlamak için kuruluş çevre yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesidir.
KİRLENMENİN ÖNLENMESİ: Kirlenmeyi önlemek, azaltmak veya kontrol altında tutmak amacıyla yeniden devreye sokmayı, başka işleme tâbi tutmayı, işlemde değişiklik yapmayı, kontrol mekanizmalarını, kaynakların etkin kullanımını, malzeme ikâmesini içine alabilen her türlü işlem ve uygulamaya başvurulması, malzeme veya ürün kullanılmasıdır.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: Kısaca, mevcut ihtiyaçları gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine engel olmadan karşılayarak kalkınmaktır.
HAYAT BOYU DEĞERLENDİRME: Bir mal ve hizmet sisteminde belirli bir malzeme ve enerjiden elde edilen mal ve hizmetlerle bu sistemin hayat dönemince ortaya çıkan ve doğrudan doğruya sisteme atfedilebilen çevre etkilerine ait bilgilerin toplanması ve gözden geçirilmesiyle ilgili bir usuller dizisidir.